PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VČEL

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VČEL

při aplikaci přípravků nebezpečných pro včely

 
V současné době danou problematiku upravují dva předpisy - zákon o rostlinolékařské péči a  příslušná prováděcí vyhláška. Zákon č. 326/2004, o rostlinolékařské péči, a příslušná vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře a ryb, které nabyly účinnosti 31. května 2004.
 

  • Ochrana včel při aplikaci přípravků nebezpečných pro včely (formát jpg, možno uložit a vytisknout). Včelařství, 2/2007, vnitřní příloha:

strana 1; strana 2.

 
 KOMENTÁŘ K ZÁKONU
 
Z rozsáhlého zákona o rostlinolékařské péči je nutno se zmínit - kromě § 51, který se přímo dotýká práv a povinností souvisejících s ochranou včel při používání přípravků – také o úpravě zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 49 zákona.
 
Přípravky nesmějí být používány v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny. To znamená, že při jejich aplikaci nesmějí být překročeny nejvyšší dávky, ani nesmějí být zkráceny bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití, nesmí být postupováno v rozporu s pokyny k ochraně zdraví lidí, zvířat, vod, včel, uvedenými v návodu k použití, jakož i s požadavky stanovenými vyhláškou, nesmějí být poškozeny rostliny na pozemcích mimo pozemek, na němž se provádí aplikace. Povinnost správného postupu při zacházení s přípravky se vztahuje nejen na osoby, které podnikají, ale na všechny, které přípravky používají nejen v zemědělství, lesním hospodářství, ale i na zahrádkách a v domácnostech.
Používání přípravků při podnikání musí být evidováno způsobem stanoveným vyhláškou. Podle § 50 o použití přípravku vysoce toxického musí být včas požádáno. Povolení vydává příslušná rostlinolékařská správa.
 
K USTANOVENÍM ZÁKONA, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ OCHRANY VČEL
 
Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí (dále jen „ošetřovatel porostů“), nesmí aplikovat přípravky, jež jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel, získané od obecního úřadu, a v dalších případech stanovených prováděcím právním předpisem; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné za okolností stanovených prováděcím právním předpisem (dále jen „použití nebezpečné pro včely“).

Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání (dále jen „uživatel pozemku“) a hodlá na něm používat přípravky, je povinna s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v předchozím odstavci projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena (dále jen „dotčení chovatelé včel“) a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo - pokud jde o sdružení chovatelů včel - osoba oprávněná jednat za toto sdružení. Uživatelé pozemků a dotčení chovatelé včel jsou při tomto jednání povinni přijmout společná opatření k ochraně včel odpovídající místním poměrům, zejména se zřetelem ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace přípravků pro včely nebezpečných a zvlášť nebezpečných.

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.

Letecká aplikace přípravků zvlášť nebezpečné pro včely se zakazuje. Letecká aplikace jiných přípravků a látek, které účinkují na hmyz, musí být ošetřovatelem porostu nebo jinou osobou určenou uživatelem pozemku oznámena písemně obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozději 48 hodin před začátkem jejího provedení. Obecní úřad vyhlásí počátek letecké aplikace přípravků způsobem v místě obvyklým.
 
Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy. Příslušný orgán Státní veterinární správy v součinnosti s rostlinolékařskou správou provede místní šetření – zjistí okolnosti úhynu včel, zejména zda byl ošetřený porost kvetoucí, zjistí rozsah škod; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též rostlinolékařské správě a chovatelům včel.

Prováděcí právní předpis stanoví další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel, náležitosti oznámení o stanovištích včelstev a hromadném letu včel a další podrobnosti k ochraně včel při použití přípravků.
 
Oproti dosavadní právní úpravě došlo ke změně zejména v oblasti komunikace ošetřovatele porostu a chovatelů včel. Je na
ošetřovateli
, aby před provedením postřiku látkou pro včely nebezpečnou nebo zvlášť nebezpečnou si zjistil stanoviště včelstev v okruhu 5 km, majitele těchto včelstev kontaktoval a společně s nimi přijal společná opatření k ochraně včel.
zdroj: včelaři Konicko